Menu

Nasz Patronat. Ruszyły zapisy na II Bieg im. hr. Augusta Cieszkowskiego

18 stycznia 2019 - NEWSY
Nasz Patronat. Ruszyły zapisy na II Bieg im. hr. Augusta Cieszkowskiego

W malowniczym okolicach Wierzenicy (gmina Swarzędz) 18 maja odbędzie się II Bieg im. hr. Augusta Cieszkowskiego na dystansie 5 kilometrów. Dla dzieci odbędą się biegi towarzyszące (zapisy na miejscu).

Pierwsza edycja biegu wpisała się w obchody 380 lat Swarzędza i 865 lat Wierzenicy. Patronat sprawuje burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek. Bieg odbywa się pod egidą „Biegaj i Zwiedzaj”i wpisuje w Jubileusz 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, w skład którego wchodził obecny Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego.

Link do zapisów:
https://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg_cieszkowskiego-swarzedz-2019

Lista startowa:
https://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg_cieszkowskiego-swarzedz-2019/lista_startowa.php


Trasa wiedzie w pobliżu Dworku Cieszkowskiego, Alejami Poetów i Filozofów, którymi przechadzał się słynny społecznik i filozof August Cieszkowski. Podczas biegu odbędzie się rodzinny piknik oraz będzie okazja do zwiedzenia z przewodnikiem zabytkowego kościoła p.w. św. Mikołaja, który znajduje się na szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka.

Limit uczestników wynosi 200 osób, by zachować klimat kameralności i niepowtarzalność imprezy.

August Cieszkowski – wybitny patriota, ziemianin, filozof, działacz społeczny i polityczny. W 1870 założył Wyższą Szkołę Rolniczą w Żabikowie, której nadał imię zmarłej w 1861 żony Haliny. Jej tradycje kontynuuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (dawniej Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego). Autor kilkudziesięciu publikacji z różnych dziedzin nauki pisanych po polsku, niemiecku i francusku. Szeroko znanym przez elity i świat naukowy ówczesnej Europy. Związany od 1842 r. z Wierzenicą i Swarzędzem.

August hr. Cieszkowski

REGULAMIN

II Bieg im. hr. Augusta Cieszkowskiego na dystansie 5 km
18 maja 2019 r.

Projekt „Biegaj i zwiedzaj!”

 1. Cel imprezy:
 1. Organizatorzy i współorganizatorzy:
  Szkoła Podstawowa w Wierzonce (ul. Karłowicka 3, Wierzonka, Gmina Swarzędz, NIP 7771894958), Centrum Medyczne Diagnosis ( Os. Sarmackie 1/4, 62-020 Swarzędz, KRS 0000720566) , Wszystkoobieganiu.pl
  Organizator główny: Wszystkoobieganiu.pl (ARF Agencja Prasowa Przemysław Walewski, z siedzibą pod adresem ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, REGON: 630923330 NIP: 7821373697 właściciel Wszystkoobieganiu.pl)
  Kontakt: info@wszystkoobieganiu.pl
  Oficjalne strony: www.wszystkoobieganiu.pl, www.spwierzonka.pl, www.centrum-medyczne-diagnosis.pl.
 2. Patronaty:
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek.
 4. Marszałek Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska Andrzej Nowakowski.
 5. Akademia Młodych Olimpijczyków.
 6. Termin i miejsce zawodów – Biegu i Marszu Nordic Walking:
  Wierzenica (gmina Swarzędz), 18 maja 2019 r.
 1. Trasa:
 1. Zgłoszenia:
 2. Zgłoszenia i opłaty startowe do Biegu i Marszu przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną w panelu zgłoszeniowym zamieszczonym na www.wszystkoobieganiu.pl, www.spwierzonka.pl, www.centrum-medyczne-diagnosis.pl oraz w social media do dnia 12 maja 2019 r. do godz. 24.00.
 3. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc Organizator zakończy zapisy.
 4. Opłata startowa wynosi 25 zł. Zgłoszenie ukaże się na liście startowej po akceptacji Regulaminu i dokonaniu opłaty startowej.
 5. Warunki uczestnictwa:
 1. Warunkiem dopuszczenia uczestnika Biegu/Marszu do startu będzie:
  a) podanie adresu e-mail Uczestnika Biegu w celu umożliwienia kontaktu organizacyjnego,
  b) własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, podczas weryfikacji Uczestnika,
  c) pisemne wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
 1. Względy bezpieczeństwa i zasady Fair Play:
 1. Klasyfikacja:
  BIEG
 2. Open kobiet i mężczyzn (trzy pierwsze kobiety i trzech pierwszych mężczyzn na mecie).
 3. Najszybsza mieszkanka i najszybszy mieszkaniec Gminy Swarzędz.
 4. Najszybsza studentka i najszybszy student Uniwersytetu Przyrodniczego im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
 5. Najszybsza pracowniczka i najszybszy pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

MARSZ NORDIK WALKING

 1. Najszybsza zawodniczka i najszybszy zawodnik marszu Nordic Walking,

Wszyscy zawodnicy, którzy zostaną sklasyfikowani na mecie zgodnie z Regulaminem, otrzymają pamiątkowe medale. Po biegu Organizator zaprasza uczestników na poczęstunek.

 1. Depozyt i zaplecze sanitarne:
 1. Ochrona danych osobowych:
 2. Administratorem danych osobowych jest Agencja Prasowa Przemysław Walewski , z siedzibą pod adresem ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań,REGON:630923330 NIP: 7821373697 właściciel portalu WSZYSTKOOBIEGANIU.PL
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
  międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz
  art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach
  stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna,
  jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 7. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia
  danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.
 8. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 9. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej zawodów oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów.
 10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
 11. Postanowienia końcowe
 12. Każdy zawodnik jest zobowiązany potwierdzić uczestnictwo w biurze zawodów.
 13. Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach oraz innych zawodach organizowanych przez Organizatora.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 15. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika biegu na przesłanie informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.