Menu

Nasz Patronat. Ruszyły zapisy na IX Bieg Agrobex Zalasewska Piątka!

14 stycznia 2019 - NEWSY
Nasz Patronat. Ruszyły zapisy na IX Bieg Agrobex Zalasewska Piątka!

Bieg zaliczany jest do trzeciej edycji Agrobex Cykl Biegów 5/5 sezon 2019 pod auspicjami „Biegaj i zwiedzaj!” W ubiegłym roku w Cyklu wystartowało łącznie ponad 1000 biegaczek i biegaczy.

Do startu w naszych biegach zapraszamy zarówno doświadczonych biegaczy, jak i tych początkujących. Kameralna atmosfera, ograniczony limit uczestników przyciągają tych, którzy cenią sobie dobrą zabawę i bieganie w terenie. Udział w zawodach to dodatkowa motywacja, by regularnie trenować.

Aby być sklasyfikowanym w rankingu „Cyklu Biegów Agrobex 5/5 sezon 2019”, uczestnicy musieli wystartować i ukończyć 3 z 5 zaplanowanych zawodów (dwa biegi w Swarzędzu, dwa w Pobiedziskach i jeden w Poznaniu).

Zakończenie Cyklu odbędzie się 24 listopada 2019 r. podczas X Biegu „AGROBEX Zalasewska Piątka”. Biegi odbywają się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Mariana Szkudlarka. Do zobaczenia na starcie!

Link do zapisów

Link do listy startowej

REGULAMIN IX Biegu „AGROBEX Zalasewska Piątka Swarzędz”

Pod Patronatem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Mariana Szkudlarka

Bieg i Marsz Nordic Walking w ramach III edycji „Agrobex Cykl Biegów 5/5″ Sezon 2019 r. Projekt „Biegaj i zwiedzaj!”

W ramach obchodów 30-lecia Agrobexu

 1. Cel imprezy:
 1. Organizator:
  Agrobex Sp. z o.o., siedziba firmy przy ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 2 000.000,00 zł, KRS: 0000075908, REGON: 001329794, NIP: 7810020446, www.agrobex.pl i WSZYSTKOOBIEGANIU.PL (Przemysław Walewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przemysław Walewski ARF Agencja Prasowa, z siedzibą pod adresem ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, REGON: 630923330 NIP: 7821373697 właściciel portalu WSZYSTKOOBIEGANIU.PL
  Kontakt: info@wszystkoobieganiu.pl
  Oficjalne strony: www.agrobex.pl i www.wszystkoobieganiu.pl
 2. Termin i miejsce zawodów – Biegu i Marszu Nordic Walking:
  Swarzędz – Zalasewo, 23.03.2019 r.
  start: godz. 10.00
  Biuro zawodów w Szkole Podstawowej w Swarzędzu – Zalasewie, ul. Jana Heweliusza 26, 62-020 Zalasewo, (dojazd ulicą Planetarną) – www.spzalasewo.pl.
  Biuro zawodów czynne jest 23.03.2019 r. w godz. 8.00 – 9.30

UWAGA! Limit zawodników w Biegu i Marszu wynosi 200 osób. Organizator ma prawo do zmiany limitu uczestników. Numery nadawane będą osobom, które dokonają prawidłowej rejestracji i opłaty startowej.

 1. Trasa:
 1. Zgłoszenia:
 1. Warunki uczestnictwa w IX Biegu „Agrobex Zalasewska Piątka”:
 1. Względy bezpieczeństwa i zasady Fair Play:
 1. Klasyfikacja IX Biegu „Agrobex Zalasewska Piątka”:
 1. Uczestnictwo w III edycji „Agrobex Cykl Biegów 5/5” w sezonie 2019 r.
 1. Klasyfikacja w „Agrobex Cykl Biegów 5/5” w sezonie 2019:
 1. Depozyt i zaplecze sanitarne:
 1. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika Biegu do startu będzie:
  a) podanie adresu e-mail Uczestnika Biegu w celu umożliwienia kontaktu organizacyjnego,
  b) własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, podczas weryfikacji Uczestnika,
  c) pisemne wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi oraz Współorganizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
 1. Ochrona danych osobowych:
  a) Administratorem danych osobowych są Agrobex Sp. z o.o., siedziba firmy przy ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 2 000.000,00 zł, KRS: 0000075908, REGON: 001329794, NIP: 7810020446 i Przemysław Walewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przemysław Walewski ARF Agencja Prasowa, z siedzibą pod adresem ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, REGON: 630923330 NIP: 7821373697 właściciel portalu WSZYSTKOOBIEGANIU.PL
  b) Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
  c) Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
  d) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  e) Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
  f) Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.
  g) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
  h) Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
  i) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Postanowienia końcowe
 3. Każdy zawodnik zobowiązany potwierdzić uczestnictwo w biurze zawodów.
 4. Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach oraz innych biegach organizowanych przez Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 6. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na przesłanie informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.