Menu

Nasz Patronat. Majówka z hrabią Augustem! Zapisy na III Bieg im. hr. Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy.

17 stycznia 2020 - Biegaj i Zwiedzaj, NEWSY, Zapowiedzi
Nasz Patronat. Majówka z hrabią Augustem! Zapisy na III Bieg im. hr. Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy.


Alejami Poetów i Filozofów w malowniczym okolicach Wierzenicy (gmina Swarzędz) 16 maja pobiegną uczestnicy III Bieg im. hr. Augusta Cieszkowskiego na dystansie 5 kilometrów. Dla dzieci odbędą się biegi towarzyszące (zapisy na miejscu).

Pierwsza edycja biegu wpisała się w obchody 380 lat Swarzędza i 865 lat Wierzenicy. Patronat sprawuje burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek. Bieg odbywa się pod egidą „Biegaj i Zwiedzaj”i wpisuje w Jubileusz czczenie 150. rocznicy założenia, staraniem hr. Augusta Cieszkowskiego, Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny, która jest historycznym fundamentem w skład którego wchodził obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego im. Augusta Cieszkowskiego.

Link do zapisów

Lista startowa


Trasa wiedzie w pobliżu Dworku Cieszkowskiego, Alejami Poetów i Filozofów, którymi przechadzał się słynny społecznik i filozof August Cieszkowski. Podczas biegu odbędzie się rodzinny piknik oraz będzie okazja do zwiedzenia z przewodnikiem zabytkowego kościoła p.w. św. Mikołaja, który znajduje się na szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka.

Limit uczestników wynosi 200 osób, by zachować klimat kameralności i niepowtarzalność imprezy. Przypomnijmy postać Patrona Biegu.

August Cieszkowski – wybitny patriota, ziemianin, filozof, działacz społeczny i polityczny. W 1870 założył Wyższą Szkołę Rolniczą w Żabikowie, której nadał imię zmarłej w 1861 żony Haliny. Jej tradycje kontynuuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (dawniej Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego). Autor kilkudziesięciu publikacji z różnych dziedzin nauki pisanych po polsku, niemiecku i francusku. Szeroko znanym przez elity i świat naukowy ówczesnej Europy. Związany od 1842 r. z Wierzenicą i Swarzędzem.

August hr. Cieszkowski


REGULAMIN

III Biegu im. hr. Augusta Cieszkowskiego na dystansie 5 km

16 maja 2020 r.

Pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Mariana Szkudlarka

Projekt „Biegaj i zwiedzaj!”

1. Cele imprezy:

– popularyzacja biegania i marszu nordic walking jako formy czynnego i rodzinnego wypoczynku,

– promocja walorów turystycznych i historycznych Wierzenicy i gminy Swarzędz,

– upamiętnienie postaci i dorobku naukowego oraz wkładu w r”pracę organiczną” Wielkopolan Augusta Cieszkowskiego,

– propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Swarzędz,

– krzewienie zasad poszanowania środowiska naturalnego,

– uczczenie 150. rocznicy założenia, staraniem hr. Augusta Cieszkowskiego, Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny.

2. Organizatorzy i współorganizatorzy:

Szkoła Podstawowa w Wierzonce (ul. Karłowicka 3, Wierzonka, Gmina Swarzędz, NIP 7771894958), Centrum Medyczne Diagnosis ( Os. Sarmackie 1/4, 62-020 Swarzędz, KRS 0000720566) , Wszystkoobieganiu.pl

Organizator główny: Wszystkoobieganiu.pl (ARF Agencja Prasowa P. Walewski, ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, REGON:63092330, właściciel Wszystkoobieganiu.pl)

Kontakt: info@wszystkoobieganiu.pl

Oficjalne strony: www.wszystkoobieganiu.pl, www.spwierzonka.pl, www.centrum-medyczne-diagnosis.pl.

3. Patronaty:

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek.

Marszałek Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska Andrzej Nowakowski.

Akademia Młodych Olimpijczyków.

4. Termin i miejsce zawodów – Biegu i Marszu Nordic Walking:

– Wierzenica (gmina Swarzędz), 16 maja 2020 r. (sobota).

– Lokalizacja: https://goo.gl/maps/J5Mf1pEHNyhQ6pi66

– Start: godz. 10.00 z Placu im. Agusta Cieszkowskiego przy kościele pw. Św. Mikołaja.

– Biuro Zawodów w Wierzenicy, w pobliżu kościoła pw. Św. Mikołaja.

– Biuro Zawodów czynne jest w sobotę 16 maja 2020 r. r. w godz. 8.00 – 9.30

– UWAGA! Limit zawodników w Biegu i Marszu NW wynosi 200 osób. Organizator ma prawo do zmiany limitu uczestników. Numery nadawane będą osobom, które dokonają prawidłowej rejestracji i opłaty startowej do 12 maja 2020 r.

– Dla dzieci w wieku 5-13 lat odbędą się biegi towarzyszące (po biegu głównym na 5 km) na dystansach 100 m, 300 m i 600 m. Trasa na drodze polnej w pobliżu kościoła.

5. Trasa:

– start z Placu im. Augusta Cieszkowskiego sprzed kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy,

– meta przy Starej Karczmie (obecnie dom sołtysa),

– nawierzchnia: drogi polne i dukty leśne,

– dystans: 5 km.

6. Zgłoszenia i opłata startowa:

– zgłoszenia i opłaty startowe do Biegu i Marszu przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną w panelu zgłoszeniowym zamieszczonym na www.wszystkoobieganiu.pl, www.spwierzonka.pl, www.centrum-medyczne-diagnosis.pl oraz w social media,

– zakończenie zapisów 12 maja 2020 r. o godz. 24.00 lub w przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc

– Opłata startowa wynosi 25 zł (do 01 marca 2020 r.) i 30 zł (od 02 marca 2020 r. do chwili zakończenia zapisów). Zgłoszenie ukaże się na liście startowej po

akceptacji Regulaminu i dokonaniu opłaty startowej.

7. Warunki uczestnictwa:

– limit czasu na pokonanie trasy zawodów wynosi 60 minut. Zawodnicy, którzy po upływie 60 minut nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu/marszu i zejścia z trasy. Zawodnicy tacy nie będą sklasyfikowani,

– nie ma podziału na kategorie wiekowe,

– podstawą odbioru pakietu startowego z numerem startowym jest podpisana przez zawodnika Karta Zgłoszeniowa, dokonanie opłaty startowej oraz okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia do odbioru pakietu startowego konieczne jest wypełnienie warunków określonych w Regulaminie,

– wskazane jest, by uczestnik posiadał orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu/Marszu,

– zawodnicy startują na własną odpowiedzialność na podstawie podpisanego oświadczenia,

– w zawodach mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają 14 lat (decyduje rok urodzenia). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach, na przetwarzanie danych osobowych zawodnika dla celów organizacji i przeprowadzenia Biegu/Marszu. Warunkiem uczestnictwa w biegu osób, które nie ukończyły 18 roku życia jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów,

– służby medyczne Organizatora mają prawo nakazać uczestnikowi wycofanie się z Biegu/Marszu, jeśli uczestnik nie kwalifikuje się do dalszego uczestnictwa w zawodach.

8. Warunki dopuszczenia Uczestnika Biegu i Marszu NW do startu:

a) podanie adresu e-mail Uczestnika Biegu w celu umożliwienia kontaktu organizacyjnego,

b) własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, podczas weryfikacji Uczestnika,

c) pisemne wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

– utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

– wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

– zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

– publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

– zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych

– powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w Biegu.

9. Względy bezpieczeństwa i zasady Fair Play:

– ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach i wózkach oraz ze zwierzętami,

– niedozwolony jest także bieg z wózkami dziecięcymi,

– zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych uczestników oraz zaśmiecać trasę i jej otoczenie,

– zabrania się udziału w zawodach osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i środków dopingujących pod karą dyskwalifikacji dożywotniej w imprezach Organizatora oraz poinformowania odpowiednich organów i instytucji,

– uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają

zastosowanie do uczestnictwa, w szczególności zasad Fair Play oraz niniejszego Regulaminu,

– Organizator zaleca uczestnikom zawodów wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu/Marszu.

10. Klasyfikacja:

– Bieg będzie rozgrywany w kategorii open kobiet i kategorii open mężczyzn,

– nagrody rzeczowe i puchary dla pierwszych trzech kobiet i pierwszych trzech mężczyzn,

– puchary Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz dla najszybszej mieszkanki i najszybszego

mieszkańca Gminy Swarzędz,

– nagroda rzeczowa dla najszybszej zawodniczki Nordic Walking,

– nagroda rzeczowa dla najszybszego zawodnika Nordic Walking,

– wszyscy zawodnicy, którzy zostaną sklasyfikowani na mecie zgodnie z Regulaminem, otrzymają pamiątkowe medale,

– po biegu Organizator zaprasza uczestników na poczęstunek.

11. Depozyt i zaplecze sanitarne:

– dostęp do toalet i depozytu przy Biurze Zawodów (okolice startu/mety)

– rzeczy z depozytu można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku

zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Uwaga! Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność i Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

12. Ochrona danych osobowych:

a) Administratorem danych osobowych jest ARF Agencja Prasowa, z siedzibą pod adresem ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, REGON: 630923330 prowadząca portal WSZYSTKOOBIEGANIU.PL.

b) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

c) Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.

d) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

e) Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

f) Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.

g) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

h) Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.

i)Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

13. Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika

a) Niniejszym uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udziela Organizatorowi oraz Współorganizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

– utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

– wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

– zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

– publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

-zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych

– emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

14. Postanowienia końcowe

1. Każdy zawodnik zobowiązany potwierdzić uczestnictwo w biurze zawodów.

2. Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach oraz innych biegach organizowanych przez Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

5. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na przesłanie informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.